Thai-Im-Plant
Web Application

รู้จักเรา Thai-Im-Plant เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร โดย กลุ่มวิชาการ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร พัฒนา Application Thai-Im-Plant ขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการของผู้เกี่ยวข้องในการนำเข้าพืชและผลผลิตจากพืชที่อยู่ภายใต้กฏหมายว่าด้วยการกักพืช

read more
------------------------------- ระบบอยู่ในช่วงทดลองใช้งาน ---------------------------------

ค้นหาเงื่อนไขการนำเข้าพืช (ตามชนิด/ตามประเทศ)

ส่วนของพืช

:

ชื่อวิทยาศาสตร์

:

แหล่งกำเนิด

:

LINK ประกาศ/พรบ.

Link Website